Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức
năng Bưu Điện 1