Bệnh viện Giao thông vận tải khu vực miền
Duyên Hải